Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky.

 • Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.planujemsiden.sk je určený pre fyzické a právnické osoby bez obmedzenia („kupujúci“), povinné riadiť sa týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Be BF,s.r.o, Malokarpatská 1, 900 29  Nová Dedinka, IČO: 46543953, DIČ: 2023424953, IČ DPH: SK2023424953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.79298/B  ( „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.planujemsiden.sk .

Kontaktné údaje predávajúceho: telefón 00421 903 303 595, email: info@planujemsiden.sk

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

 • Vznik kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu  a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Za toto záväzné potvrdenie objednávky nemožno považovať automaticky vygenerovanú odpoveď na zaslanú objednávku, v tomto prípade sa jedná iba o potvrdenie doručenia objednávky, kedy samo jej prijatie bude následne kupujúcemu potvrdené záväzným potvrdením objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

 • Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, prostredníctvom e-mailu. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

 • Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste, dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci je povinný uviesť pravdivé údaje ohľadne doručenia tovaru.

 • Zrušenie kúpnej zmluvy - objednávky

Kupujúci môže objednávku – kúpnu zmluvu - zrušiť bez uvedenia dôvodu ešte pred jej spracovaním. Zrušenie môže urobiť buď telefonicky na čísle +420 903 303 595 alebo prostredníctvom emailu na adrese info@planujemsiden.sk

Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany predávajúceho, bude kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailovou správou, na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke, prípadne telefonicky, na čísle, ktoré uviedol vo svojej objednávke.

Pokiaľ si kupujúci neodoberie objednaný tovar bez predchádzajúceho zrušenia objednávky (akceptované predajcom), nesie na svoju ťarchu vzniknuté náklady so spracovaním a doručením tohto tovaru (predovšetkým náklady na administratívu, komunikáciu, dopravné, skladné a pod.). Tým nie je dotknuté právo kupujúceho tovar neprevziať z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou.

 • Objednanie tovaru

Objednávka tovaru uzatvorená v internetovom obchode je záväzná a tovar bude dodaný za cenu uvedenú v danom okamihu na webových stránkach. Zákazník je pri objednávaní oboznámený s orientačným termínom doručenia. V prípade, že sa neúmerne predĺži termín dodania zo strany dodávateľa, je možné od objednávky odstúpiť. Objednávky tovaru vybavujeme vo všedných dňoch od 8:00 do 16:30 hod.

 • Dodanie tovaru - podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Dodacia lehota objednaného tovaru je obvykle 3-7 pracovných dní po uzavretí zmluvy. Zákazník je pri nakupovaní vopred oboznámený s aktuálnou skladovou dostupnosťou a termínom doručenia. Doba dodania je tiež závislá na vybranom spôsobe doručenia a platobných podmienkach.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

 • Cena za tovar

Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Cenu je možné uhradiť prevodom na účet na základe vystavenia faktúry kupujúcemu, prevodom na účet, či formou dobierky – platba pri prevzatí tovaru. Transakcia je považovaná za uhradenú v čase pripísania celej ceny za tovar na účet predávajúceho, alebo zaplatením dobierky pri prevzatí tovaru.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu, alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. To výlučne v prípade, že zo strany kupujúceho budú splnené nasledovné podmienky: tovar je kompletný, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom obale, a tovar je preukázateľne nepoužitý.

Kupujúci je povinný, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. V prípadne papierenského tovaru, aj nepopísaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov, alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky), 
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ kupujúci porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho a to na Be BF, s.r.o., Malokarpatská 1, 900 29 Nová Dedinka, Slovensko. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom, ako ich prijal.
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s podmienkou o rozviazaní zmluvy, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.

 

 • Reklamácia

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Ak zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spoločne so zástupcom dopravnej spoločnosti. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, pretože tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína platiť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním.
Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie: Kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať predajcu emailom alebo telefonicky a poslať produkt na adresu predávajúceho. Ak je nutnosť reklamácie zapríčinená chybou na strane predávajúceho, bude kupujúcemu kompenzovaný náklad na zaslanie späť. Reklamácia sa rieši v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 • Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúcich sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám, zverejnené ani inak zneužité. Sú použité len na činnosť prevádzkovateľa virtuálnej predajne a v súvislosti s danou obchodnou transakciou. Náš internetový obchod sa zaväzuje riadiť zákonom § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na použitie kontaktných údajov pre svoje marketingové účely. Zákazník samozrejme môže požiadať o vymazanie z databázy (registrácia).

Registrovaním a používaním, internetového obchodu  www.planujemsiden.sk  súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

 •  Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.10.2017.